[صفت]

thick-skinned

/ˌθɪk ˈskɪnd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more thick-skinned] [حالت عالی: most thick-skinned]

1 پوست‌کلفت سرسخت، مقاوم

  • 1.You have to be pretty thick-skinned to do this job.
    1. شما باید برای انجام این کار خیلی پوست کلفت باشید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان