[صفت]

دون‌پایه

( د-و-ن-‌-پ-ا-ی-ه )
1 inferior low

inferior /ɪnˈfɪriər/ /ɪnˈfɪərɪə/


low /loʊ/ /ləʊ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان