[صفت]

low

/loʊ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: lower] [حالت عالی: lowest]

1 کم پایین

معادل ها در دیکشنری فارسی: پایین پست نازل
مترادف و متضاد little small high
low temperature/price/wage/income ...
دما/قیمت/دستمزد/درآمد و... پایین/کم
 • 1. Bringing up children on a low income is really hard.
  1. بچه بزرگ کردن با درآمد پایین واقعاً سخت است.
 • 2. It was the lowest temperature ever recorded.
  2. آن پایین‌ترین دمایی بود که تابه‌حال ثبت شده بود.
 • 3. The big supermarket has the lowest prices.
  3. این سوپرمارکت بزرگ پایین‌ترین قیمت‌ها را دارد.
low-fat
کم‌چرب/با چربی پایین
 • I have to stick to a low-fat diet.
  باید رژیمی با چربی پایین [کم‌چرب] بگیرم.
low-income families
کم‌درآمد
 • Low-income families need government's help.
  خانواده‌های کم‌درآمد به کمک دولت نیاز دارند.
low-priced goods
کالاهای کم‌قیمت [قیمت پایین]
 • People close to government or factory officials got the low-priced goods and sold them at a higher price.
  افراد نزدیک به دولت یا مقامات کارخانه کالاهای کم‌قیمت گرفتند و با قیمت بالاتر فروختند.
a low level of ...
سطح پایینی/کمی از ...
 • We want a low level of unemployment in this country.
  ما سطح پایینی از بیکاری در این کشور می‌خواهیم.
to be low in something
(از) چیزی کمی داشتن
 • 1. Vegetables are generally low in calories.
  1. سبزیجات عموماً کالری کمی دارند.
 • 2. Yogurt is usually very low in fat.
  2. ماست معمولاً چربی بسیار کمی دارد.
to be low on something
چیزی کم داشتن
 • They were low on fuel.
  آنها سوخت کم داشتند.
to run low
کم شدن [در حال تمام شدن]
 • Our supplies are running low.
  منابع ما دارند تمام می‌شوند.

2 بم (صدا) (صدای) آهسته

 • 1.The cello is lower than the violin.
  1. (صدای) ویولن‌سل از ویولن بم‌تر است.
a low voice
صدای آهسته
 • They were speaking in low voices.
  آنها داشتند با صدای آهسته صحبت می‌کردند.

3 کوتاه کم‌ارتفاع

معادل ها در دیکشنری فارسی: کوتاه
مترادف و متضاد short high
a low wall/building/table/bridge ...
یک دیوار/ساختمان/میز/پل و... کوتاه/کم‌ارتفاع
 • 1. There was a low wall around the garden.
  1. دیوار کوتاهی دور آن باغ بود.
 • 2. We could see a low range of hills.
  2. می‌توانستیم رشته‌ای از قله‌های کم‌ارتفاع را ببینیم.

4 ناراحت افسرده

مترادف و متضاد dejected depressed despondent down
to feel low
ناراحت بودن/احساس ناراحتی کردن
 • She’s feeling pretty low because she failed her driver’s test.
  او خیلی ناراحت است، چون در آزمون رانندگی‌اش رد شده‌است.
to be in low spirits
روحیه خوبی نداشتن/افسرده بودن
 • They were in low spirits.
  آنها روحیه خوبی نداشتند [آنها افسرده بودند].

5 سطح پایین پست، حقیر، خوار

معادل ها در دیکشنری فارسی: دون‌پایه
مترادف و متضاد crude inferior low-ranking substandard
 • 1.The standard of living is very low in my country.
  1. استاندارد زندگی در کشور من بسیار (سطح) پایین است.
low types
آدم‌های سطح پایین
 • He mixes with some pretty low types.
  او با آدم‌های خیلی سطح پایینی دمخور است.
low status
موقعیت [جایگاه] پست/سطح پایین
 • He can only get jobs with low status.
  او فقط می‌تواند کارهایی با موقعیت پست [سطح پایین] بگیرد.
low opinion
دیدگاه پایین
 • She has a very low opinion of her own abilities.
  او دیدگاه بسیار پایینی نسبت به توانایی‌هایش دارد.

6 پایین (از نظر ارتفاع)

مترادف و متضاد low-lying high
 • 1.The sun was low in the sky.
  1. خورشید در پایین آسمان بود.
low altitude
ارتفاع پایین
 • The plain was flying at low altitude.
  هواپیما داشت با ارتفاع پایین پرواز می‌کرد.

7 باز (یقه لباس)

مترادف و متضاد low-cut
low neckline
یقه باز
 • 1. She bought a dress with a low neckline.
  1. او پیراهنی با یقه باز خرید.
 • 2. The low neckline of her blouse surprised me.
  2. یقه باز بلوز او مرا متعجب کرد.

8 سنگین (دنده)

مترادف و متضاد high
low gear
دنده سنگین
 • You must use a low gear to drive up the hill.
  باید برای راندن به بالای تپه از دنده سنگین استفاده کنی.

9 کم‌نور تاریک

مترادف و متضاد dim bright
 • 1.The lights were low and romance was in the air.
  1. چراغ‌ها کم‌نور بودند و فضا عاشقانه بود.

10 باز (آواشناسی)

مترادف و متضاد open
[قید]

low

/loʊ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: lower] [حالت عالی: lowest]

11 (با/در) ارتفاع کم (به) پایین

مترادف و متضاد high
to fly low
با/در ارتفاع کم پرواز کردن
 • The plane flew low over the fields.
  آن هواپیما (با) ارتفاع کم، بر فراز مراتع [مزارع] پرواز کرد.
to set low
پایین قرار داشتن
 • Can you see the window set low in the wall?
  می‌توانی پنجره‌ای را که پایین دیوار قرار دارد ببینی؟
to crouch/bend low
به پایین دولا/خم شدن
 • She bent low to protect her face.
  او به پایین خم شد تا از صورتش محافظت کند.

12 بم (صدا) پایین، آهسته

مترادف و متضاد high
 • 1.He's singing an octave lower than the rest of us.
  1. او یک اکتاو پایین‌تر [بم‌تر] از بقیه ما می‌خواند.
to turn something low
چیزی را کم کردن/پایین آوردن
 • Can you turn the music lower—you'll wake the baby.
  می‌توانی (صدای) موسیقی را کم کنی؛ بچه را بیدار می‌کنی.
to talk low
آهسته حرف زدن
 • We were talking low so we wouldn't wake Dean.
  داشتیم آهسته حرف می‌زدیم تا "دین" را بیدار نکنیم.
[اسم]

low

/loʊ/
قابل شمارش

13 جریان کم‌فشار هوا

مترادف و متضاد high
 • 1.Another low is moving in from the Atlantic.
  1. جریان کم‌فشار دیگری دارد از سمت اقیانوس اطلس می‌آید.

14 سطح پایین

مترادف و متضاد low level low point
all-time low
سطح پایین بی‌سابقه [پایین‌ترین سطح]
 • The yen has fallen to an all-time low against the dollar.
  "ین" در برابر دلار به سطح پایین بی‌سابقه‌ای سقوط کرده‌است.
record low
سطح پایین بی‌سابقه [پایین‌ترین سطح ثبت‌شده]
 • The temperature reached a record low last night.
  دیشب دما به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده رسید.
new low
سطح پایین جدید
 • The government's popularity has hit a new low.
  محبوبیت دولت به سطح پایین جدیدی رسیده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان