[صفت]

کوتاه

( ک-و-ت-ا-ه )
1 short

short /ʃɔːrt/ /ʃɔːt/

2 low

low /loʊ/ /ləʊ/

3 brief

brief /briːf/ /briːf/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان