[صفت]

short

/ʃɔːrt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: shorter] [حالت عالی: shortest]

1 کوتاه مختصر

معادل ها در دیکشنری فارسی: اختصاری موجز مختصر کوته کوتاه
مترادف و متضاد abridged brief compact concise lengthy long unabridged
 • 1.He's grown so much in a short time.
  1. او در مدتی کوتاه خیلی بزرگ شده‌است.
 • 2.Her hair is much shorter than it used to be.
  2. موهای او خیلی کوتاه‌تر از قبل است.
 • 3.Winter is coming and the days are getting shorter.
  3. زمستان دارد می‌آید و روزها دارند کوتاه‌تر می‌شوند.
کاربرد صفت short به معنای کوتاه و مختصر
صفت short در مفهوم "کوتاه" می‌تواند به فاصله، مسافت، زمان و اندازه اشاره داشته باشد. مثال:
".Her hair is much shorter than it used to be" (موهای او خیلی کوتاه‌تر از قبل است.)
صفت short در مفهوم "مختصر" به کوتاه بودن ولی دقیق و مؤثر بودن چیزی (گفتگو و...) اشاره دارد. مثال:
"a short essay" (یک مقاله مختصر)

2 قدکوتاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: قدکوتاه کوتاه‌قد
مترادف و متضاد little small stocky tiny huge large tall
 • 1.He’s a bit shorter than me.
  1. او کمی از من قدکوتاه‌تر است.
 • 2.I'm really short but my brother's very tall.
  2. من خیلی قدکوتاه هستم، اما برادرم خیلی قدبلند است.
کاربرد صفت short به معنای قدکوتاه
صفت short در مفهوم "قدکوتاه"، قد و قامت یک فرد را توصیف می‌کند و به کوتاه بودن قد او اشاره می‌کند.

3 کم ناکافی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کم
مترادف و متضاد scant scarce sparse enough plentiful sufficient
 • 1.Food is short.
  1. غذا کم است.
 • 2.They were very short of provisions.
  2. آذوقه آنها بسیار ناکافی بود.

4 کوتاه‌شده

to be short for something
کوتاه‌شده چیزی بودن
 • "Tom" is short for "Thomas".
  "تام" کوتاه‌شده "توماس" است.
[اسم]

short

/ʃɔːrt/
قابل شمارش

5 فیلم کوتاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: فیلم کوتاه
مترادف و متضاد short movie long
کاربرد اسم short به معنای فیلم کوتاه
اسم short در مفهوم "فیلم کوتاه" اشاره دارد به فیلمی که مدت زمان کوتاه تری نسبت به یک فیلم سینمایی دارد و معمولا داستانی با جزئیات کمتری را روایت می کند و همچنین بازیگران کمتری در آن نقش دارند. short در این مفهوم در انگلیسی بریتانیایی بکار می رود. در امریکا از ترکیب واژه short و movie با هم استفاده می شود (short movie) که در اینجا short صفت است و به معنای کوتاه.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان