[صفت]

مختصر

( م-خ-ت-ص-ر )
1 brief short , abridged , laconic

brief /briːf/ /briːf/


short /ʃɔːrt/ /ʃɔːt/


abridged /əˈbrɪʤd/ /əˈbrɪʤd/


laconic /ləˈkɑːnɪk/ /ləˈkɒnɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان