[صفت]

laconic

/ləˈkɑːnɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more laconic] [حالت عالی: most laconic]

1 مختصر موجز، کوتاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: مختصر
مترادف و متضاد brief
  • 1.a laconic speech.
    1. یک سخنرانی مختصر
  • 2.His laconic comment was, ‘Too bad!’
    2. نظر موجز او "چقدر بد!" بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان