[قید]

laconically

غیرقابل مقایسه

1 به طور مختصر و کوتاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: مختصرا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان