[صفت]

lackadaisical

قابل مقایسه

1 بی اشتیاق بی تفاوت، بی علاقه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان