[اسم]

lacewing

/ˈleɪswɪŋ/
قابل شمارش

1 بال‌تور سبز رنگ (حشره)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان