[فعل]

to lacerate

فعل گذرا

1 بریدن مجروح کردن، پاره کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: برش دادن بریدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان