[اسم]

ذی‌نفع

( ذ-ی-‌-ن-ف-ع )
1 beneficiary

beneficiary /ˌbɛnəˈfɪʃiˌɛri/ /ˌbenɪˈfɪʃəri/

[صفت]

ذی‌نفع

( ذ-ی-‌-ن-ف-ع )
1 interested

interested /ˈɪn.trə.stəd/ /ˈɪntrəstɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان