[صفت]

راحت

( ر-ا-ح-ت )
1 comfortable convenient

comfortable /ˈkʌmf.tə.bəl/ /ˈkʌmfətəbl/


convenient /kənˈvinjənt/ /kənˈviːniənt/

2 easy uncomplicated

easy /ˈiː.zi/ /ˈiːzi/


[قید]

راحت

( ر-ا-ح-ت )
1 comfortably easily

comfortably /ˈkʌmf.tə.bli/ /ˈkʌmftəbli/


easily /ˈiː.zə.li/ /ˈiːzəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان