[اسم]

رزومه

( ر-ز-و-م-ه )
1 curriculum vitae résumé

curriculum vitae /kəˌrɪkjələm ˈviːtaɪ/ /kəˌrɪkjələm ˈviːtaɪ/


résumé /ˈrez.əˌmeɪ/ /ˈrɛzjʊmeɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان