[اسم]

رساله

( ر-س-ا-ل-ه )
1 treatise dissertation , thesis

treatise /ˈtritəs/ /ˈtriːtɪz/


dissertation /ˌdɪsərˈteɪʃn/ /ˌdɪsəˈteɪʃn/


thesis /ˈθiːsɪs/ /ˈθiːsɪs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان