[اسم]

treatise

/ˈtritəs/
قابل شمارش

1 رساله مقاله

معادل ها در دیکشنری فارسی: رساله
مترادف و متضاد disquisition essay
  • 1.his treatise on Scottish political theory
    1. رساله او درباره نظریه سیاسی اسکاتلندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان