[صفت]

ریز

( ر-ی-ز )
1 tiny minute

tiny /ˈtɑɪ.ni/ /ˈtaɪni/


minute /ˈmɪn.ɪt/ /ˈmɪnɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان