[صفت]

ساعتی

( س-ا-ع-ت-ی )
1 hourly

hourly /ˈaɪʊɹli/ /ˈaʊəli/

2 time

time /tɑɪm/ /taɪm/

[قید]

ساعتی

( س-ا-ع-ت-ی )
1 hourly by the hour

hourly /ˈaɪʊɹli/ /ˈaʊəli/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان