[اسم]

سالار

( س-ا-ل-ا-ر )
1 chief leader , chieftain

chief /tʃiːf/ /tʃiːf/


leader /ˈliːdər/ /ˈliːdə/


chieftain /tʃˈiːftən/ /tʃˈiːftən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان