[اسم]

سختگیری

( س-خ-ت-گ-ی-ر-ی )
1 strictness severity

strictness /ˈstrɪktnəs/ /ˈstrɪktnəs/


severity /sɪˈvɛrɪti/ /sɪˈverəti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان