[اسم]

سرما

( س-ر-م-ا )
1 cold chill

cold /koʊld/ /kəʊld/


chill /ʧɪl/ /ʧɪl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان