[اسم]

سلاخ

( س-ل-ا-خ )
1 butcher slaughterer

butcher /ˈbʊtʃ.ər/ /ˈbʊtʃə/


slaughterer /slˈɔːɾɚɹɚ/ /slˈɔːtəɹə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان