[اسم]

سنت

( س-ن-ت )
1 tradition custom

tradition /trəˈdɪʃən/ /trəˈdɪʃn/


custom /ˈkʌs.təm/ /ˈkʌstəm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان