[فعل]

سهیم کردن

( س-ه-ی-م- -ک-ر-د-ن )
1 to involve to include

to involve /ɪnˈvɑlv/ /ɪnˈvɒlv/


to include /ɪnˈkluːd/ /ɪnˈkluːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان