[صفت]

شایع

( ش-ا-ی-ع )
1 widespread prevalent , common

widespread /ˈwaɪdˈsprɛd/ /ˈwaɪdspred/


prevalent /ˈprɛvələnt/ /ˈprevələnt/


common /ˈkɑmən/ /ˈkɒmən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان