[صفت]

شبیه

( ش-ب-ی-ه )
1 similar alike , similar

similar /ˈsɪmələr/ /ˈsɪmələ/


alike /əˈlɑɪk/ /əˈlaɪk/


similar /ˈsɪmələr/ /ˈsɪmələ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان