[صفت]

similar

/ˈsɪmələr/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more similar] [حالت عالی: most similar]

1 مشابه شبیه

مترادف و متضاد different dissimilar
  • 1.He is similar to me.
    1. او شبیه به من است.
  • 2.Paul is very similar in appearance to his brother.
    2. "پال" در ظاهر بسیار شبیه به برادرش است.
  • 3.We got similar results.
    3. ما نتایج مشابه گرفتیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان