[صفت]

هم‌نوع

( ه-م-‌-ن-و-ع )
1 similar analogous , akin

similar /ˈsɪmələr/ /ˈsɪmələ/


analogous /əˈnæləgəs/ /əˈnæləgəs/


[اسم]

هم‌نوع

( ه-م-‌-ن-و-ع )
1 fellow human being fellow man

fellow man /fˈɛloʊ mˈæn/ /fˈɛləʊ mˈan/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان