[صفت]

analogous

/əˈnæləgəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more analogous] [حالت عالی: most analogous]

1 مشابه قابل قیاس، شبیه

معادل ها در دیکشنری فارسی: هم‌نوع مشابه متشابه
formal
مترادف و متضاد comparable dissimilar
  • 1.The action of light waves is analogous to the action of sound waves.
    1. عملکرد موج های نوری مشابه عملکرد موج های صوتی است.
  • 2.the brain is analogous to a computer.
    2. مغز (انسان) مشابه یک رایانه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان