[صفت]

همسان

( ه-م-س-ا-ن )
1 identical similar , alike

identical /ɑɪˈdent.ɪ.kəl/ /aɪˈdɛntɪkəl/


similar /ˈsɪmələr/ /ˈsɪmələ/


alike /əˈlɑɪk/ /əˈlaɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان