[صفت]

alike

/əˈlɑɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more alike] [حالت عالی: most alike]

1 شبیه (به هم)

مترادف و متضاد identical resembling similar different
  • 1.The children all look very alike.
    1. (آن) بچه‌ها همه خیلی شبیه هم هستند.
[قید]

alike

/əˈlɑɪk/
غیرقابل مقایسه

2 به یک نحو مانند هم

  • 1.My father treated us all alike.
    1. پدرم، با همه ما به یک نحو رفتار می‌کرد.
  • 2.We think alike.
    2. ما به یک نحو فکر می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان