[اسم]

alignment

/ɐlˈaɪnmənt/
غیرقابل شمارش

1 هم‌ترازی خط محور

2 توافق پیوند، اتحاد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان