[صفت]

alimentary

قابل مقایسه

1 غذایی مربوط به تغذیه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان