[اسم]

aliquot

قابل شمارش

1 نمونه آزمایش (شیمی)

[فعل]

to aliquot

فعل گذرا و ناگذر

2 عاد کردن (ریاضی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان