[صفت]

هم‌رنگ

( ه-م-‌-ر-ن-گ )
1 of the same color
2 similar alike

similar /ˈsɪmələr/ /ˈsɪmələ/


alike /əˈlɑɪk/ /əˈlaɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان