[اسم]

شفق

( ش-ف-ق )
1 dusk twilight

dusk /dʌsk/ /dʌsk/


twilight /ˈtwaɪlaɪt/ /ˈtwaɪlaɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان