[اسم]

twilight

/ˈtwaɪlaɪt/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هوای گرگ و میش [حالت آسمان بین غروب خورشید تا تاریکی کامل]

معادل ها در دیکشنری فارسی: هوای تاریک و روشن شفق گرگ و میش
  • 1.The sun set and twilight fell.
    1. خورشید غروب کرد و هوا گرگ و میش شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان