[فعل]

to twiddle

فعل گذرا و ناگذر

1 بی‌هدف چرخاندن بی‌هدف تکان دادن، بی‌هدف وررفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان