[عدد]

twenty-two

/ˈtwɛnti-tu/

1 بیست و دو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان