[عدد]

twenty-three

/ˈtwɛnti-θri/

1 بیست و سه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان