[صفت]

twilit

/twˈɪlɪt/
قابل مقایسه

1 تاریک و روشن نیمه‌تاریک، گرگ و میش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان