[اسم]

گرگ و میش

( گ-ر-گ- -و- -م-ی-ش )
1 twilight dusk , the gloaming

twilight /ˈtwaɪlaɪt/ /ˈtwaɪlaɪt/


dusk /dʌsk/ /dʌsk/


the gloaming /ɡlˈoʊmɪŋ/ /ɡlˈəʊmɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان