[صفت]

شکیل

( ش-ک-ی-ل )
1 pretty beautiful

pretty /ˈprɪti/ /ˈprɪti/


beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ /ˈbjuː.tɪ.fəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان