[صفت]

pretty

/ˈprɪti/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: prettier] [حالت عالی: prettiest]

1 زیبا خوشگل، جذاب

مترادف و متضاد attractive good-looking lovely nice-looking plain ugly
pretty face/daughter...
یک چهره/دختر و... زیبا
 • She's got such a pretty daughter.
  او دختر خیلی زیبایی دارد.
pretty clothes/garden/name...
لباس/باغ/اسم و... زیبا
 • 1. She was wearing a pretty summer dress.
  1. او یک پیراهن تابستانی زیبا به تن داشت.
 • 2. What a pretty little garden!
  2. چه باغ کوچک زیبایی!
 • 3. You have a pretty name!
  3. اسم زیبایی داری!
to look pretty in something
در چیزی زیبا به‌نظر رسیدن
 • You look so pretty in that dress!
  در آن پیراهن بسیار زیبا به‌نظر می‌رسی!
[قید]

pretty

/ˈprɪti/
غیرقابل مقایسه

2 نسبتاً تقریباً

مترادف و متضاد fairly moderately rather somewhat
pretty sure
تقریباً مطمئن
 • I'm pretty sure it was her.
  تقریباً مطمئنم که او (خودش) بود.
pretty good/hard/soon ...
نسبتاً خوب/سخت/زود و...
 • 1. I'm going to have to find a new apartment pretty soon.
  1. من باید نسبتاً زود یک آپارتمان جدید پیدا کنم.
 • 2. It's pretty hard to explain.
  2. توضیح‌دادن آن نسبتاً سخت است.
 • 3. The game was pretty good.
  3. آن بازی نسبتاً خوب بود.

3 خیلی بسیار، کاملاً

مترادف و متضاد quite very
pretty good/impressive...
خیلی خوب/تحسین‌برانگیز و...
 • 1. That performance was pretty impressive.
  1. آن اجرا خیلی تحسین‌برانگیز بود.
 • 2. Things are looking pretty good!
  2. اوضاع خیلی خوب به‌نظر می‌رسد!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان