[صفت]

ملوس

( م-ل-و-س )
1 cute adorable , charming , pretty

cute /kjuːt/ /kjuːt/


adorable /əˈdɔrəbəl/ /əˈdɔːrəbl/


charming /ˈtʃɑr.mɪŋ/ /ˈʧɑːmɪŋ/


pretty /ˈprɪti/ /ˈprɪti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان