[صفت]

قشنگ

( ق-ش-ن-گ )
1 pretty beautiful , stunning , nice

pretty /ˈprɪti/ /ˈprɪti/


beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ /ˈbjuː.tɪ.fəl/


stunning /ˈstʌn.ɪŋ/ /ˈstʌnɪŋ/


nice /nɑɪs/ /naɪs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان