[اسم]

pretension

/pɹɪtˈɛnʃən/
قابل شمارش

1 ادعا دعوی

2 تظاهر تصنع

معادل ها در دیکشنری فارسی: تظاهر ظاهرسازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان