[صفت]

زیبا

( ز-ی-ب-ا )
1 beautiful pretty , lovely

beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ /ˈbjuː.tɪ.fəl/


pretty /ˈprɪti/ /ˈprɪti/


lovely /ˈlʌv.li/ /ˈlʌv.li/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان