[صفت]

صاف و ساده

( ص-ا-ف- -و- -س-ا-د-ه )
1 simple naive

simple /ˈsɪm.pəl/ /ˈsɪmpl/


naive /naɪˈiːv/ /naɪˈiːv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان