[اسم]

صحابه

( ص-ح-ا-ب-ه )
1 friend companion

friend /frend/ /frend/


companion /kəmˈpæn.jən/ /kəmˈpæniən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان